Faaliyet Alanları

Enerji Hukuku

Özellikle rüzgar, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisine ilişkin verilen teşviklerden dolayı, ülkemizde enerji yatırımlarına yönelik yerli ve yabancı yatırımcı ilgisi artarak devam etmektedir.  


Enerji hukuku danışmanlığı, yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kendi aralarındaki iç ilişkileri düzenledikleri aşamadan, üretim tesisi inşaatının tamamlanması ve projenin hayata geçirilmesi safhalarına kadar devam eder. Yamaner & Yamaner Hukuk Bürosu, sektör deneyimi olan avukatları vasıtasıyla müvekkillerine başlıca aşağıdaki konularda hukuk hizmeti sağlamaktadır.

• Yatırım hazırlık aşamasında olan enerji şirketleri için “due dilligence” işlemlerinin gerçekleştirilmesi, durum tespiti ve hukuki analiz raporlarının hazırlanması, yol haritasının oluşturulması,

• 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereklilikleri doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesinin hazırlanması, Şirket tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanması, gerekli bildirimlerin yapılması, 

• 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği başta olma üzere, uygulama yönetmeliklerine uygun olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna iletilecek elektrik üretimi ön lisans ve elektrik üretim lisansı başvurusu dosyalarının hazırlaması veya dosyadaki noksanlıkların giderilmesi, dosyanın aşamalarının takip edilmesi,

• İdarenin talep ettiği, sermaye miktarı ve şirket paylarına dair değişiklik taleplerinin Şirket Ana Sözleşmesine derç edilmesine amacıyla, gerekli Şirket yetkili organ kararlarının alınmasına yönelik hukuki hizmet verilmesi, 

• Elektrik ön lisans başvurusu aşamasında ve elektrik üretim lisansı alırken sunulacak banka teminat mektubunun, İdarenin içeriğe dair talepleri doğrultusunda yetkili bankalarca düzenlenebilmesi ve banka teminat mektubunun içeriğine dair müvekkil ihtiyaçlarının ve önerilerinin İdare ile müzakere edilmesi,

• Elektrik üretim tesisinin inşa edileceği araziye yönelik olarak; ön izin ve kesin izinlerin alınması, imar planının çevre düzeni planlarına uygun olarak onaylanması ve inşaat ruhsatının imar mevzuatına uygun alınması hususlarında danışmanlık hizmeti sunulması, 

• Elektrik üretim lisansı alınmasında en kritik aşamalardan biri olan Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlanması kapsamında; “halkın katılımı”, “özel format belirleme” ve “inceleme değerlendirme komisyonu” görüşlerinin hukuki açıdan Çevresel Etki Değerlendirme Raporuna doğru bir biçimde yansıtılması konusunda, müvekkile ve danışmanlık şirketine hukuki destek sağlanması, akabinde İdarenin vereceği Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu Kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılabilecek davalarda müvekkilin etkin bir şekilde temsil edilmesi, 

• Elektrik Satın Alma, Sistem Kullanma ve Bağlantı Anlaşmaları metinlerinin hazırlaması, gözden geçirilmesi ve müvekkil adına müzakere edilmesi, özellikle iletim alt yapısının elektrik üretim tesisinin inşasının tamamlanmasına kadar hazır hale getirilmesi, kamulaştırma bedelleri ve diğer ihtilaflarda müvekkile hukuki destek verilmesi,

• Elektrik üretim tesisinin inşası aşamasında İş sahibi ve yüklenici arasında imzalanan EPC Sözleşmelerinin “engineering, procurement and construction contract/agreement” hazırlanması, gözden geçirilmesi ve uygulanmasına yönelik hukuk hizmeti sunulması,

• Enerji Projeleri geliştirilmesi, iş planlarının oluşturulması, yerli ve yabancı kaynaklardan finansman sağlanması hususunda hukuki destek sağlanması,   

• Elektrik Üretim Lisansı alınmasını takiben 2012/3305 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve uygulama tebliği çerçevesinde ilgili elektrik üretim tesisi için yatırım ve teşvik belgesi alınması, 

• Yukarıda örnek olarak zikredilen tüm hususlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü hukuki ihtilaflarda, gerek yerel mahkemelerde gerek ise tahkim heyeti önünde müvekkilin haklarının korunması, 

İLETİŞİM
Av. Cihan YAMANER
Yönetici Ortak
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”