Faaliyet Alanları

Dava Takibi, Tahkim ve Diğer Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Yamaner & Yamaner Hukuk Bürosu, deneyimi ile başta ticari sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların çözümü olmak üzere hukukun hemen her alanında, davacı veya davalı konumundaki yerli ve yabancı müvekkillerini  hukuk, ceza ve idare mahkemelerinde, istinaf ve temyiz mercilerinde ve düzenleyici kamu otoriteleri önünde etkin bir şekilde temsil etmektedir. Bu minvalde, davanın ikamesinden hükmün kesinleşmesine kadar geçen tüm dava süreci yönetilmektedir.  


Büro, tahkim alanında ise, tahkim sözleşmelerinin ya da tahkim şartlarının hazırlanması, projenin yürütülmesi esnasında danışmanlık hizmeti verilmesi, hakem tayini, tahkim yargılamasında savunma yapılması, Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve tenfizi ile İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesi ile “Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun” kapsamında çalışmaktadır. Yamaner & Yamaner, Türk mahkeme ve tahkim kararlarının yurt dışında tenfiz edilebilmesi için de saygın yabancı hukuk büroları ile işbirliği yapmaktadır.

Müvekkillerimizin haklarının korunması ve uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözüme kavuşturulmasını teminen arabuluculuk toplantılarına katılım sağlanmakta ve müvekkil adına süreç yönetilmektedir. 

İLETİŞİM
Av. Cihan YAMANER
Yönetici Ortak
Av.Nilgün YAMANER
Ortak
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”