Faaliyet Alanları

Çevre Hukuku

Yamaner & Yamaner Hukuk Bürosu müvekkilerine özellikle idari yargıda görülen ÇED Olumlu Kararı’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davalarda hukuki hizmet sunmaktadır. 


Rafineriler, termik güç santralleri, metal endüstri tesisleri, limanlar ve tersaneler, hidroelektrik santralleri, madencilik ve çimento fabrikaları gibi büyük projelerin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin belirlenmesi ve bu etkilerin çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesine yönelik alınacak önlemler için Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulanacak olup, İdare tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz Kararı verilmesi veya yargı kararı ile ÇED Olumlu Kararının iptal edilmesi halinde projenin hayata geçirilmesi ve yatırıma başlanması mümkün olmayacaktır.
  
Çevre Kanunu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde ortaya konulan ÇED Raporu’nun hazırlanmasına yönelik usul ve esaslara çok hakim olan uzman ekibimiz, sadece idari yargı aşamasında değil, ÇED Raporu oluşturulma sürecinde de, İdareye başvuru dosyasının sunulması, halkın katılım toplantısı, kapsam ve özel format belirleme toplantısı, inceleme ve değerlendirme komisyonu çalışmalarına katılmış ve ÇED Raporlarının oluşturulması safhalarında hukuki katkılarda bulunmuştur. 

Buna ilaveten, Çevre Başlığı altında Türk mevzuatının AB Müktesabatı ile uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalar ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar da Çevre Hukuku ile ilgili olarak müvekkillerimize kaliteli hizmet vermek amacıyla yakından takip edilmektedir.

İLETİŞİM
Av.Nilgün YAMANER
Ortak
Av. Semiha GÖRGÜLÜ
Ortak
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”