Corona Virus Desk

CORONAVİRÜS ( COVID-19) // GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
28/05/2020

• Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:311), (27/5/2020 Tarihli Resmi Gazete) 


7/12/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 ila 22 nci maddeleri arasında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Diğer yandan aynı Kanunla 193 sayılı Kanuna geçici 91 inci madde eklenmiştir. Bu kapsamda söz konusu değişikliklere ilişkin açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan 311 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 27/5/2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ’de,

• Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulamasına,
• Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisnaya,
• Hakemlere Ödenen Ücret İstisnasına,
• Binek Otomobillerin Giderlerinin Vergi Matrahından İndirilebilmesine,
• Dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye'ye getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında kur farkı istisnasına,
• Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine,
• Vekalet Ücretlerine İlişkin Tevkifat Uygulamasına,
• Yeni Gelir Vergisi Tarifesine,
• Sporcu Ücretlerinin Vergilendirilmesine,
ilişkin usul ve esaslar ile açıklamalara yer verilmiştir.

• Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No:312), 27/5/2020 Tarihli Resmi Gazete

7/12/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18. maddesiyle vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi düzenlemesinde değişiklikler yapılmıştır.
312 seri nolu Gelir Vergisi Tebliğ ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi müessesesine ilişkin açıklamaların yer aldığı 301 seri nolu Gelir Vergisi Tebliğinde 7194 sayılı Kanundaki değişikliklere paralel olarak bir takım değişiklikler yapılmıştır. Anılan Tebliğ’de bu hususa ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

• 2568 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, (24/5/2020 Tarihli Resmi Gazete)
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun m. 33’te yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1/1/(e) bendinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklik ile banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden yüzde 1, aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde ise satış tutarı üzerinden sıfır olarak tespit edilmiştir.
1. Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
2. Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
3. Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
4. Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
5. İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

• 2568 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, (24/5/2020 Tarihli Resmi Gazete)

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 23/5/2020 tarihli ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, finansman bonoları ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranı %15 olarak yeniden belirlenmiştir.
Anılan Karar, yayımı tarihinden itibaren iktisap finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”