Makaleler

CORONAVIRÜS ( COVID-19) // KISMİ KAPANMA TEDBİRLERİ

İlgi : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14.04.2021 tarih ve E897808651536638 sayılı yazısı.
         Bakanlık Makamının kısmi kapanma tedbirleri konulu ilgi emri ve eki ilişikte gönderilmiştir.
Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gerek... Devamı için

CORONAVIRÜS ( COVID-19) // KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NUN 2021/238 NOLU KARARI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 2021/238 nolu kararı uyarınca;
Dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren salgın nedeniyle sicile kayıt sürelerinin uzatılması konusunda veri sorumluları veya bunların bağlı olduğu kurum ve kuruluşların taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda;
1) Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,
2) Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli ... Devamı için

CORONAVIRÜS ( COVID-19) // UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

10.03.2021 tarihli Resmi Gazete'de, “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” yayınlanmıştır. “Uzaktan çalışmanın” usul ve esaslarını belirleyen yönetmelikte özetle aşağıda hususlar düzenlenmiştir.
• Uzaktan çalışmaya ilişkin sözleşmeler yazılı olarak yapılmak zorundadır.
• Sözleşmede işin tanımı, yapılma şekli, süresi yeri, ücret , iş ekipmanları ile işe yönelik genel ve özel esaslar yer almalıdır.
• İş ekipmanları aksi kararlaştırılmadıkça işveren tarafından sağlanır.
• İş süresi sözleşmede belirtilmelidir.
• İşveren, uzaktan çalış... Devamı için

CORONAVIRÜS ( COVID-19) // İŞTEN ÇIKARMA VE ÜCRETSİZ İZİN YASAĞI SÜRESİ UZATILDI

09.03.2021 tarihli Resmi Gazete'de, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağına ilişkin 3592 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı.

Bu karara göre; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesinde belirtilen ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi sektörel ayrım yapılmaksızın 17 Mart 2021’den itibaren 2 ay süre daha uzatıldı.
Devamı için

ULUSAL MOBİL UYARI SİSTEMİNİN KURULMASINA VE İŞLETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

İlgili yönetmelik, madde 1’de belirtilen “...afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin hususların belirlenmesi...” kapsamında, mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan veya mobil elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketlere, mobil telefon üreticilerine, imalatçılarına veya ithalatçılarına çeş... Devamı için

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

6.02.2021 tarihli, 31407 sayılı Resmi Gazete’de “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulanmasına Dair Usül Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. İşbu yönetmelik ile 7262 Sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin usül ve esaslar özetle aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
• Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1718 ve 2231 sayılı kararları ile yasaklanan işlem ve faaliyetler ile listelenen şahıs, kuruluş, organizasyon ve deniz ulaşım araçlarına dair Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla iletilen bil... Devamı için

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

17.02.2021 tarihli ve 31398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 32’nci maddesine, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. İlgili maddenin yeni şekli aşağıdaki gibidir:
“Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan veya Özel Düzenek/Yapı Gerektiren Mallar
Madde 32 (Değişik birinci fıkra: RG-22/4/2010-27560) Ateşli silahlar ve bunların mühimmatının, radyoaktif maddelerin, tehlikeli ve zehirli atıkla... Devamı için

CORONAVIRÜS ( COVID-19) // YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETİNDE BULUNAN İŞLETMELERE CİRO KAYBI DESTEĞİ PROGRAMI

17.02.2021 tarihli ve 31398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı Ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” ile Koronavirüs salgını süresince faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek sektörü işletmelerine verilecek ciro kaybı desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Buna göre;
• Bu destek programından; 2019 takvim yılı içerisinde veya öncesinde başlayan ve 27.01.2021 tarihi itib... Devamı için

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ


3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların vergi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.


Anılı Kanunun 12/3 numaralı hükmü, vergi oranı yeniden belirlenen malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz. Devamı için

ELEKTRİK PİYASASI SÜRE UZATIMI

25.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 26. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.   Bu değişikliğe göre; Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan proje veya kat’i proje onayı yerine ön proje onayı sunulma olanağına ilişkin 31/12/2020 olarak belirlenen süre 31/12/2021’ye uzatılmıştır.
Devamı için

“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”