Makaleler

ULUSAL MOBİL UYARI SİSTEMİNİN KURULMASINA VE İŞLETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

İlgili yönetmelik, madde 1’de belirtilen “...afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin hususların belirlenmesi...” kapsamında, mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan veya mobil elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketlere, mobil telefon üreticilerine, imalatçılarına veya ithalatçılarına çeşitli görevler yüklemektedir.


 Aynı zamanda işbu yönetmeliğin amacı madde 4 fıkra 1’de “…Afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, tüm yurtta veya coğrafi olarak belirli bölgelerde bulunan kullanıcıların ve abonelerin, CMAS, SMS, CBS ve çağrı öncesi anonsu gibi uygun yöntemlerle uyarılmasını, gerekli önlemlerin zamanında ve etkin bir şekilde alınmasını ve koordinasyonun sağlanması...”dır.

 Madde 5, işletmecinin bu yönetmelik altındaki yükümlülüklerini ayrıntılı biçimde açıklamaktadır ve işletmeciler bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde teknik altyapıyı kurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklere uymaması durumunda madde 12 uyarınca işletmeciye 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 Buna ek olarak, piyasaya arz edilen cihazlar bakımından üreticiler, imalatçılar veya ithalatçılar da madde 11 uyarınca ulusal mobil uyarı sistemi yöntemlerinden biri olan CMAS yöntemine sahip özellikte ETSI TS 122 268 standardına veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlara ve bu standartlarda yer alan teknik özelliklere uygun biçimde piyasa arzı gerçekleştirmelidirler. Aksi halde, 5/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) ile 6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’teki idari yaptırımlar uygulanır.

 İşbu yönetmelik 26 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve bu tarihten itibaren 3 ay içinde piyasaya arz edilecek olan uyumlaştırılabilir cihazlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde üretici, imalatçı veya ithalatçı tarafından CMAS yönteminin kullanılmasını sağlayacak şekilde uyumlaştırılır. Üretici, imalatçı veya ithalatçı piyasaya arzını gerçekleştirmediği cihazların uyumlaştırılmasından sorumlu değildir.

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”