Makaleler

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ DEĞERLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NIN 15.09.2021 TARİHLİ, 2021/6 SAYILI GENELGESİ

15/02/2019 ve 30/05/2019 tarihli Genelgelerle yabancıların taraf olduğu işlemlerde taşınmaz değerleme raporu düzenlenmesi zorunlu kılınmıştır. İşbu Genelgede rapor düzenleme ve onaylama süreçlerinin TADEBİS- Web Tapu uygulaması kapsamında elektronik ortama aktarılması standardı getirilmiştir. 2021/6 no’lu bu genelgede düzenlenen hususlar aşağıdaki gibidir:

1-) Değerleme Raporu İçin Başvuru Şekli

Yabancıların taraf oldukları işlemlerde değerleme raporu talepleri Web Tapu resmi adresinden, veya taşınmazın maliki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise ALO 181 üzerinden yapılabilir. Web Tapu üzerinden ilgililer taleplerine ilişkin aşamaları anlık olarak takip edebilecektir.

Rapor hazırlanıp onaylandıktan sonra bu sisteme aktarılacak, ilgilisi bu raporu görüntüleyebilecek, takip edebilecek ve basit hatalar olması halinde en fazla üç kere olmak üzere düzeltme talebinde bulunabilecektir.

2-) Yetkili Değerleme Kuruluşu Tarafından Yapılacak İşlemler

Yetkili değerleme kuruluşu, raporunu bu hususta yayımlanan kılavuza uygun olarak düzenleyecek ve Web Tapu sistemi üzerinden ilgilisine ve TAKBİS’e gönderecektir. Raporunda birden fazla değerleme yöntemi kullandıysa, bunu raporun ilgili yerinde açıklayacaktır. Değerlemeye konu taşınmazın fiili, hukuki ve maddi durumuna göre raporda ilgili yerler doldurulacaktır.

Yetkili Değerleme Kuruluşu raporu düzenledikten sonra sıkça karşılaştırılan sorunlara sebebiyet verilmemesi için genelgede belirtilen sorulara göre kontrol edecek, bu kontrollerin sonunda raporu TADEBİS üzerinden TAKBİS’e gönderecektir.

3-) Tapu Müdürlüğü Tarafından Yapılacak İşlemler

Yabancı gerçek kişilerin taraf olduğu işlemlerde taşınmaz değerleme raporu hakkında bilgilendirme talep edenlere genelge ve ekleri kapsamında bilgi verilir. Gönderilen değerlendirme raporlarında Tapu Müdürlükleri tarafından esasa ve değere ilişkin bir değerlendirme yapılmaz, fakat görevliler tarafından basit yazım hatası yevmiye numarası alınıncaya kadar tespit edilirse ilgiliye WebTapu üzerinden düzeltme talebinde bulunması gerektiği bildirilir.

Düzenlenen değerleme raporları, uygunluk belgesi talebi içeren işlemlerde değer tespiti için esas alınır. 2019/5 sayılı genelge kapsamında sunulan ve uygunluk belgesi talebi içermeyen işlemlerde ise herhangi bir yazışma ya da işlem yapılmaz.

4-) Uygunluk Belgesi Verecek Makam Tarafından Yapılacak İşlemler

Uygunluk belgesi verilmesi aşamasında maddi hatalar/eksiklikler ortaya çıkarsa malik veya ilgili tarafından Web Tapu üzerinden düzeltme talebinde bulunmalı; rapora fotoğrafların eklenmemesi, kullanılan değerleme yaklaşımlarının raporda belirtilmemesi, değer takdirine ilişkin hesapların ve uygunlaştırmanın sunulmaması hallerinde, yeni bir rapor talep edilmeli, ilgili raporda, bu genelgede belirtilen hususlara ilişkin hataların süreklilik arz etmesi halinde ise konu bir üst yazı ile Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığına gönderilmelidir.

İlgili taşınmaza ilişkin daha önceden değerleme raporu alınıp alınmadığı ve TAKBİS’in ilgili bölümünden kontrol edilir. Taşınmaza ilişkin daha önceki raporlarda belirtilen değer ile güncel rapor arasında değer farkları olması halinde yapılması gerekenler ve ilgili makam tarafından yapılacak incelemeler Genelge’de detaylı olarak düzenlenmiştir. Yapılan tüm değerleme raporundaki bilgilerin tutarlılığının şekli incelemesidir.

5-) Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığınca Yapılacak İşlemler

İlgili genelge kapsamında düzenlenen değerleme raporlarında yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı’na gönderilen raporlar ve ekindeki belgeler şekli olarak incelenerek talimatlandırılır. Başkanlığın incelemesi sırasında dikkate aldığı hususlar detaylı olarak Genelge’de düzenlenmiştir.
Bu genelge, 20.09.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”