Makaleler

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

6.02.2021 tarihli, 31407 sayılı Resmi Gazete’de “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulanmasına Dair Usül Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. İşbu yönetmelik ile 7262 Sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin usül ve esaslar özetle aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:


• Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1718 ve 2231 sayılı kararları ile yasaklanan işlem ve faaliyetler ile listelenen şahıs, kuruluş, organizasyon ve deniz ulaşım araçlarına dair Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla iletilen bilgiler MASAK Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı’na gönderilir. Cumhurbaşkanı’nın bu hususta alacağı karar Resmi Gazete’de yayımlanarak derhal uygulanır.

• Malvarlığının dondurulması kararında karara konu şahıs, kuruluş veya organizasyonun ayırt edici bilgileri ve kararın verilmesine dayanak oluşturan sebeplere ilişkin açıklayıcı bilgilere yer verilir.

• Malvarlığının dondurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra karara aykırı olarak yapılan malvarlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine, dönüştürülmesine, devir ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara dair her türlü işlem hükümsüzdür. Fakat, Türk Medeni Kanunu’nun iyi niyetin korunmasına ilişkin hükümleri saklıdır.

• Malvarlığının dondurulması kararının yerine getirilmesinden MASAK Başkanlığı sorumludur. Aleyhinde malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlar, tüm malvarlıklarına ilişkin bilgi ve belgeleri kararın yayım tarihinden sonra en geç otuz gün içinde MASAK Başkanlığı’na bildirir. Dondurulmuş malvarlığının yönetimi MASAK gözetiminde yapılır.


İLETİŞİM
“Hukuk karmaşık bir konudur. Eğer görmezden gelirsen bu büyük bir soruna neden olabilir.”